Confido Lastekeskus - lastearst, lasteõde, lastepsühhiaater, füsioteraapia

Laste vaimne tervis

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Vaimse tervise mõiste hõlmab heaolu kõrval ka vaimse tervisega seonduvaid probleeme, sh psüühikahäireid.

Psüühikahäirete kujunemisel mängivad olulist rolli nii pärilikud kui ka keskkondlikud tegurid, sh järjepidevat stressi tekitavad elusündmused. Märgiline roll on ka last ümbritsevatel suhetel, eriti lapse suhetel oma vanematega.

Seega laste vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on vajalik koostöö võimalikult paljude lapsega kokku puutuvate täiskasvanute vahel.

Lastepsühhiaatrias toimub psüühikahäirete diagnoosimine ja sekkumiste kavandamine enamasti lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmete koostöös. Meie meeskonda kuulvad lastepsühhiaater, kliiniline lapsepsühholoog, laste neuropsühholoog, pereterapeut, logopeed, eripedagoog ja kunstiterapeut.

Autismispektri häire sümptomaatikat hindav uuring

Näita vabasid aegasid

Autismispektri häired on ajutalitluse eripärast tulenevad psühholoogilise arengu häired, millele on iseloomulikud püsivad sotsiaal-emotsionaalse taju ja vastastikkuse suhtlemise raskused ning piiratud, jäigad käitumismustrid, harjumused ja huvid. Sõltuvalt lapse vanusest, vaimsest võimekusest, kaasuvatest häiretest ning ka keskkonnast võivad nimetatud probleemid väljenduda erinevates olukordades vägagi erineval määral ja viisil.

Autismispektri häire on püsiv seisund, mida ei ole võimalik n-ö välja ravida. Küll aga on võimalik sobilike käitumuslike ning hariduslike sekkumiste abil nagu pereliikmete nõustamine ja juhendamine, lapse ja/või nooruki elu- ja õpikeskkonna kohandamine, kindlate oskuste õpetamine, autismispektri häirega lapse ja tema lähedaste toimetulekut olulisel määral parandada.

Selleks et seda teha, on vaja püstitada õige diagnoos, mis aitab mõista täpsemalt autismispektri häire olemust ning sellega kaasnevaid murekohti (on oluline nii lapse enda kui ka teda ümbritseva tugivõrgustiku seisukohalt).

Meie laste neuropsühholoog teostab autismispektri häire diagnostikaks ja diferentsiaaldiagnostikaks vajalike uuringuid, kasutades selleks ADOS-2 testipatareid (vaatlus, vestlus ja mängulised tegevused lapsega) ja/või ADI-R poolstruktureeritud intervjuud (lapsevanema või hooldajaga läbiviidav poolstruktureeritud intervjuu), küsimustikke, vaatlusi ning vestlust.

Autismispektri häire diagnoosi kinnitab lastepsühhiaater, toetudes lapsevanematelt saadud infole, lapse psüühilise seisundi hinnangule ja laste neuropsühholoogi poolt läbiviidud uuringutulemustele. Soovi korral koostatakse koostöös lapsevanematega ka edasine tegevuskava ja sobilik sekkumisplaan.


Hind

300 €

Kestus

kuni 120 minutit


Uuring tagasiside

50 €

Tagasiside kestus

kuni 30 minutit


Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn

Broneeri aeg online’is

Teenus: Autismispektri häire sümptomaatikat hindav uuring

Otsi vabasid aegasid