Dr Mare Kalvet

Dr Mare Kalvet

Dr Mare Kalvet on on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja kõrva-nina-kurguhaiguste internatuuri (1988) ning olnud Turu Ülikooli otorinolarüngoloogia Põhjamaade Nõukogu stipendiaat (1994-1996).

Erialaline areng on Marele väga tähtis, mistõttu osaleb ta kõikidel Euroopa Rinoloogia seltsi konverentsidel ja Soome Kõrva-nina-kurguarstide Seltsi konverentsidel alates aastast 1994. Doktori meditsiinline erihuvi on rinoloogia, sh haistmine.

Kõrva-nina-kurguarstina aitab dr Kalvet erinevas vanuses patsiente operatsioonide, ravimite kui ka erinevate rehabilitatsiooni meetoditega. Patsiendi parema elukvaliteedi tagamine eeldab tihedat koostööd väga erinevate erialade spetsialistidega. Eriti oluline on ladus koostöö perearstidega, et tagada ägedate haiguste õigeaegne ravi ja krooniliste haigete elukvaliteedi maksimaalselt hea säilitamine.

Dr Uno Kiplok

Dr Uno Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987), kirurgia internetuuri (1988) ja omandas Rootsis töötervishoiuarsti kutse (2002). Uno kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi ja Eesti Onkoloogide Seltsi.

Doktor peab enese arendamist väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel rahvusvahelisel kursustel ja seminaridel ning on osalenud mitmetes töötervishoiu valdkonna arendusprojektides.

Töötervishoiuarstina soovin kaasa aidata heaolu kasvule riigi, ettevõtte ja töötaja tasandil. Soovin olla ettevõtetele toeks, et aidata neil hoida ning parandada töötajate tervist, samuti vähendada/vältida enneaegset haigestumist – nii tööga seotud ja tööst põhjustatud haigestumisi kui ka kutsehaigestumisi.

Dr Mari Rõigas

Dr Mari Rõigas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (2016). Dr Rõigas on end kõrva-, nina-, kurguhaiguste ning unehäirete teemadel täiendanud nii Eestis kui mujal Euroopas.

Mari on Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Eesti Arstide Seltsi ning Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Kõrva-, nina-, kurguarstina tegeleb dr Rõigas igas vanuses patsientidega, et kõrva-, nina- või kurgumured leiaksid lahenduse. Ühtlasi teostab ta erinevaid operatsioone ning ravi- ja diagnostilisi protseduure.

Arstina on doktorile oluline patsiendiga usaldusliku ja inimliku suhte loomine, sest vaid koostöö tagab parima ravitulemuse.

Dr Karin Hussar

Dr Karin Hussar on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993) ja dermatoveneroloogia residentuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis (2000).

Enda erialaseks täiendamiseks osaleb doktor Euroopa Dermatoveneroloogia Akadeemia kongressidel, Rahvusvahelisel Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Ühingu kongressidel, samuti allergoloogia, nahavähi ja melanoomi alastel koolitustel Eestis ja Euroopas. Doktor kuulub Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Rahvusvahelisse Dermatoskoopia Seltsi ja Euroopa Dermatoveneroloogide Assotsatsiooni.

Dr Hussar on spetsialiseerunud nahakasvajate ja melanoomi diagnostikale ning ravile, ent täna tegeleb nahahaigustega üldisemalt ning nõustab ja ravib nahahaigeid alates väikelastest.Patsiendi jaoks parimate võimalike lahenduste leidmiseks ja teostamiseks teeb dr Hussar igapäevaselt koostööd teiste erialade spetsialistide ja perearstidega.

Doktor usub, et parimad ravitulemused sünnivad siis, kui inimene arsti usaldab, kuulab ja soovituste järgi toimib. Sellest ajendatuna suunab ja juhendab ta alati patsienti enda tervise kasuks tööle.

Dr Triin Remmel

Dr Triin Remmel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude (1992) ja gastroenteroloogiga residentuuri (1999). Triin peab väga oluliseks iseenda erialast täiendamist, samuti uute teadmiste jagamist oma Eesti kolleegidega. Ta osaleb igal aastal erialastel seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Gastroenteroloogide Seltsi, Endoskoopia Ühingusse ning on ECCO Eesti esindaja.

Gastroenteroloogilina on dr Remmel veendumusel, et hea ravitulemuse saavutamine on alati koostöö. Patsiendi-arsti koostöö, kus arst välistab halvad haigused ja annab patsiendile parimat nõu, samuti arsti koostöö erinevate erialade spetsialistidega patsiendi huve ja vajadusi silmas pidades.

Dr Kati Otsa

Dr Kati Otsa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja reumatoloogia residentuuri (1988).

Enda täiendamiseks osaleb doktor igal aastal olulisematel ülemaailmsetel erialakongressidel ja seminaridel. Doktor on autori ja kaasautorina avaldanud üle 25 teadusartikli, muuhulgas reumatoloogiliste haiguste epidemioloogiast ning uuringuid nii neuroendokriinimmunoloogia (NEI) kui ka muudes valdkondades.

Dr Otsa kuulub Eesti Reumatoloogide Seltsi juhatusse, ta on American College of Rheumatology (ACR) ja European League Against Rheumatism (EULAR) liige. Doktori meditsiiniline erihuvi on süsteemse erütematoosluupuse epidemioloogia Eestis.

Oma töös peab dr Kati Otsa märkimisväärseks viimase kahe kümnendi raviarsenali arenguid reumatoloogias, mis on toonud olulise pöörde ravitulemustesse. Õigeaegse ja adekvaatse raviga reumatoloogilased patsiendid ei invaliidistu enam, nad saavad elada kvaliteetset ja valuvaba elu.

Dr Kairit Joost

Dr Kairit Joost on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1992), meditsiinigeneetika residentuuri (2004) ja neuroteaduste doktorantuuri (2012).

Enese täiendamist peab Kairit äärmiselt oluliseks, mistõttu ta osaleb regulaarselt pärilike haiguste diagnostikat, geneetilist konsultatsiooni ning laboratoorseid meetodeid käsitlevatel rahvusvahelistel kursustel ja seminaridel. Erialakirjandust lugedes hoiab ta end pidevalt kursis värskeimate suundumustega kliinilises geneetikas.

Doktor kuulub Eesti Arstide Liitu ja rahvusvahelisse Pärilike Ainevahetushaiguste Uuringute Ühingusse.

Oma töös peab dr Joost oluliseks võimalikult individuaalset lähenemist iga patsiendi probleemidele. Ta on kindel, et ka päriliku haiguse korral peab patsient saama parima võimaliku abi ka siis, kui spetsiifilist ravi tema haiguse suhtes olemas ei ole.

Dr Katrin Põld

Dr Katrin Põld on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2009) ja neuroloogia residentuuri (2015). Doktor kuulub Eesti Farmakoloogia ja Eesti Unemeditsiini Seltsi ning on Eesti Peavaluseltsi liige.

Teadushuvilise arstina on Katrin igal aastal osalenud rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Tema peamisteks teadushuvideks on neuropsühhofarmakoloogia ja unemeditsiin.

Neuroloogina püüab dr Põld leida lahendusi inimeste närvisüsteemiga seotud sümptomitele ja haigustele, alates peavaludest ning muudest valusündroomidest, lõpetades epilepsia, mälu- ja liigutushäiretega. Doktor on veendunud, et tänapäeval on võimalik mitmeid neuroloogilisi haiguseid ennetada. Patsienti hoolikalt kuulates ja personaalsete eripäradega arvestades jõuab enamasti ka korrektse diagnoosini, mis on tõhusa ravi eelduseks.

Dr Mairi Zopp

Dr Mairi Zopp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja psühhiaatria residentuuri (2009). Mairi peab enda täiendamist väga oluliseks, mistõttu ta osaleb erialalistel täiendkoolitustel ja vähemalt kord aastas ka konverentsidel mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Arstide Liitu.

Oma igapäevatöös tegeleb dr Zopp erinevate psüühikahäirete diagnoosimise ja raviga täiskasvanutel. Süvendatult tegeleb doktor orgaaniliste psüühikahäirete ja mäluhäiretega.

Psühhiaatrina on doktor veendunud, et parim tulemus sünnib koostöös patsiendiga, ent igal juhul tuleb varuda psüühikahäire ravis kannatlikkust ning aega. Kõige suuremat rahulolu tunneb dr Zopp siis, kui patsient suudab taas oma elust rõõmu tunda ja tuleb igapäevaelus hästi toime.

Dr Hasso Uuetoa

Dr Hasso Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), internatuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tallina erinevates haiglates (1995) ning kardioloogia residentuuri Tartu ja Tallinna erinevates haiglates ning Helsingi Ülikooli haigla invasiivkardioloogia osakonnas (2001).

Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal elektrofüsioloogia alastel koolitustel ja seminaridel Eestis ja mujal maailmas.

Hasso kuulub Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi, on Eesti Hüpertensiooni Ühingu ning Euroopa Rütmihäirete Assotsiatsioon liige.

Dr Uuetoa on aastaid töötanud Rootsis, kuid sellele vaatamata tahab aidata ka Eestis südameprobleemidega inimesi. Doktori kitsam erihuvi on elektrofüsioloogia/rütmoloogia. Südame rütmihäirete puhul vôi kardiostimulaatori töös esinevate probleemide korral vôib julgelt just dr Hasso Uuetoa poole pöörduda.