Vaimne tervis

Laste vaimne tervis

Lastepsühhiaatri konsultatsioon

Laste- ja noorukitepsühhiaater (edaspidi “lastepsühhiaater”) tegeleb üldjuhul kuni 18- aastaste laste ja noorukite psüühika-ja käitumishäirete diagnostika ning raviga.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu nii lapse kui ka tema vanematega (või seadusliku eestkostjaga). Terviklikuma hinnangu tegemiseks võib lastepsühhiaater suunata last/noorukit teise spetsialisti (kliiniline psühholoog, logopeed, eripedagoog, pereterapeut) vastuvõtule. Lisaks võib ta paluda arvamust lapse/nooruki käitumise ning toimetuleku kohta lasteaia-või kooliõpetajatelt. Kasutatavad sekkumis-ja raviviisid on individuaalsed ja vajaduspõhised, seega sõltuvad eelkõige lapse vaimse tervise probleemi olemusest ning raskusastmest.

Lastepsühhiaatri poole on soovitatav pöörduda, kui allpool loetletud probleemid takistavad lapse/nooruki igapäevast heaolu ja eakohast toimetulekut.

Soovitame lastepsühhiaatri poole pöörduda, kui lapsel esinevad:

 • muutused meeleolus (harjumuspärasega võrreldes alanenud, kõrgenenud või heitlik meeleolu)
 • huvitus ja elutüdimus (mh suitsiidmõttedja -plaanid)
 • ülemäärane ärevus (mh erinevad hirmud)
 • suhtlemisraskused
 • keskendumisraskused
 • emotsioonide reguleerimise raskused
 • liigne aktiivsus ja impulsiivne reageerimislaad
 • sundmõtted ja-käitumine
 • väljendunud muutused söömiskäitumises
 • väljendunud muutused une-ja ärkvelolekurütmis
 • ebatavalised tajuelamused (kuulmis-või nägemismeelepetted, reaalsustaju häired jmt)
 • õpiraskuste korral on eelkõige soovitatav pöörduda Rajaleidja keskusesse www.rajaleidja.innove.ee
Lastepsühhiaatri esmane vastuvõtt 180 €
Kestus 90 minutit
Lastepsühhiaatri korduv vastuvõtt 130 €
Kestus 60 minutit
Aega broneerima
 • Dr Irina SahnjukDr Irina Sahnjuk

Dr Irina Sahnjuk

Lastepsühhiaater
 • Mari-Liis KaldojaMari-Liis Kaldoja

Mari-Liis Kaldoja

Neuropsühholoog, kliiniline lapsepsühholoog Spetsialistist lähemalt »

Laste neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoogia keskendub aju ja käitumise vaheliste seoste mõistmisele ja uurimisele. Näiteks püüab kliiniline neuropsühholoogia täpsustada, kuidas aju töötamine ja aju tervis mõjutavad inimese emotsioone, käitumist ja kognitiivseid võimeid (nt õppimist, mälu, tähelepanu, probleemi lahendamise oskust).Seega on laste neuropsühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes omab süvendatud teadmised neuropsühholoogiast, kliinilisest psühholoogiast, neuroloogiast, arengupsühholoogiast ning sobivatest sekkumis- ja rehabilitatsiooni võimalustest.

Laste neuropsühholoog konsulteerib lapsi, lapsevanemaid ja vajadusel ka lasteaedade-koolide õpetajaid ja tugispetsialiste enamlevinud neuropsühhiaatriliste häirete ja probleemidega (nt ATH, autismispektri häired, epilepsia, ajutrauma, sotsiaal-emotsionaalsed ja käitumishäired) seotud toimetulekuraskuste korral.

Vajadusel hindab laste neuropsühholoog kliinilise intervjuu, vaatluse, küsimustike ja standardiseeritud testide abil lapse kognitiivset ja sotsiaal-emotsionaalset arengut ja toimetulekut ning kaardistab lapse tugevused ja arendamist ning toetamist vajavad valdkonnad (uuringute hinnad lisanduvad konsultatsioonile ja uuringuteks lepitakse kokku eraldi ajad).

Koostöös lapse, lapsevanema(te) ning vajadusel ja lapsevanema soovil ka lasteaedade-koolide õpetajate ning tugispetsialistidega koostatakse lapse jaoks individuaalne toetus- ja sekkumisplaan. Vajadusel võidakse protsessi kaasata ka lastepsühhiaater, eripedagoog, logopeed.

Soovitame laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsel ilmnevad:

 • tähelepanu ja/või keskendumisprobleemid
 • enesekontrolliraskused
 • mälu ja õppimisega seotud probleemid
 • kohanemise ja/või sotsiaalse suhtlemisega seotud eripärad

Samuti võib laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsevanem on mures oma lapse üldise kognitiivse arengu ja/või sotsiaal-emotsionaalse arengu pärast ning tunneb, et vajab nõustamist ja suunamist, kuidas lapse arengut paremini toetada.

Konsultatsiooni hind 100 €
Konsultatsiooni kestus 60 minutit
Aega broneerima

Lapse kognitiivsete funktsioonide hindamine

Kognitiivsed funktsioonid on vaimsed protsessid, mille hulka kuuluvad näiteks tähelepanu, taju, mälu, probleemilahendus, planeerimine, järeldamise ja kategoriseerimise oskus, arutlusoskus, viusaalruumilised ja konstruktiivsed võimed, keele- ja kõnefunktsioonid, visuomotoorsed oskused. Need võimed ja oskused on õppimise ja igapäevaeluga toimetuleku seisukohalt väga olulised. Kõrvalekalded või puudujäägid kirjeldatud funktsioonides võivad viia tõsisemate toimetuleku ja/või sotsiaal-emotsionaalsete probleemide, õpiraskuste ja käitumisprobleemideni.

Ilmnenud probleemide algpõhjuste tuvastamine on sobiliku diagnoosi, ravi ja sekkumise planeerimise seisukohalt ülioluline. Sellest tulenevalt pakume lastele põhjalikku kognitiivsete funktsioonide hindamist. Lapse vanusest lähtuvalt kätkeb laste kognitiivsete funktsioonide uuring endas kas üldise kognitiivse arengu (kuni 7-aasta vanused lapsed) või vaimse võimekuse (7-18 aasta vanused lapsed ja noored) täpsustamist ning kognitiivsete võimete profiili põhjalikumat hindamist (kognitiivsete tugevuste ja nõrkuste kaardistamist). Kognitiivsete funktsioonide hindamine toimub kahe kohtumise jooksul laste neuropsühholoogiga.

Hindamise järel saab lapse kognitiivses profiilis ilmnenud tugevusi arvesse võttes keskenduda nõrgemate funktsioonide arengu toetamisele ja sobivate kompensatoorsete võtete ja tehnikate õpetamisele.

Laste kognitiivse funktsiooni hindamine koosneb:

 • kliinilisest intervjuust üldise seisundi ja probleemide hindamiseks
 • testide läbiviimisest ja küsimustike täitmisest
 • tulemuste analüüsist ja uuringukokkuvõtte koostamisest.

Hea teada:

 • Väikelapse kognitiivse arengu ja kognitiivsete võimete profiili uuringut teostatakse 2,5-7 aasta vanustele lastele.
 • Üldise vaimse võimekuse ja kognitiivsete võimete profiili uuringut teostatakse 7-18 aasta vanustele lastele ja noortele.
 • Kui kasutad prille või kuuldeaparaati, võta need kaasa.
 • Võta kaasa eelmiste uuringute tulemused, kui oled varem neid teinud.
 • Psühhiaatri, neuroloogi või taastusravi arsti suunamiskirja olemasolul võta suunamiskiri kaasa.
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna.
 • Uuringu kestus sõltub personaalsest võimekusest ja üldisest lahenduskiirusest. Keskmiselt tuleks esimeseks kohtumiseks arvestada kuni 2 tundi.
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel. Selleks lepitakse patsiendiga soovi korral kokku sobiv aeg.
  Tagasiside kestus on kuni 30 minutit, hinnaga 50 €
Uuringu hind 280 €
Uuringu kestus 180 minutit
Aega broneerima
 • Mari-Liis KaldojaMari-Liis Kaldoja

Mari-Liis Kaldoja

Neuropsühholoog, kliiniline lapsepsühholoog Spetsialistist lähemalt »
Liina Selgis

Liina Selgis

Eripedagoog-nõustaja Spetsialistist lähemalt »

Eripedagoogi konsultatsioon

Eripedagoog-nõustaja keskendub erivajadustega inimeste toetamisele ja arendamisele. Eripedagoog-nõustaja töötab laste ja noortega, kes vajavad personaalset toetust nii sotsiaalsete oskuste õppimisel, akadeemilises õppetegevuses kui kommunikatsioonis. Eripedagoog-nõustaja hindab kliendi üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused ning mõtlemisprotsessid). Samuti hindab eripedagoog-nõustaja kliendi sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid.

Eripedagoog-nõustaja vastuvõtule tuleks pöörduda, kui on kahtlus, et laps on eakohasest arengust maha jäänud, esineb probleeme õppimises, sotsiaalsetes oskutes ning suhtlemises.

Eripedagoog annab hinnangu ka kliendi õppekavadele, õppemeetoditele ning õppe- ja elukeskonna sobivusele. Koostöös lapse tugivõrgustikuga (nt lapsevanematega) aitab eripedagoog-nõustaja leida viisi, kuidas lapse eripäradega efektiivsemalt toime tulla ning milliseid abivahendeid vajadusel kasutada.

Konsultatsioon kestab kuni 45 minutit ning maksab 35 eurot.

Aega broneerima

Pereteraapia

Süsteemse pereteraapia puhul keskendutakse lähedaste inimeste omavahelistele suhetele ja nende kvaliteedile. Pereteraapia eesmärk on toetada inimeste omavahelist mõistmist, emotsionaalset toetust ja lähedust.

Sageli vajavad inimesed tuge tulemaks toime elus ette tulevate muutustega (lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismeiga, noore täiskasvanu iseseisvumine, lahutus, pereliikme kaotus, lein jm). Sellised arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme, näiteks ärevust ja depressiooni, ületöötamist, stressi, toitumishäireid, erinevaid sõltuvusi, lähisuhtevägivalda, seksuaalsusega seotud probleeme, laste ja noorukite psüühilisi, käitumis- ja kooliprobleeme.

Nende eluliste etappide läbimiseks on vajalikud rollide ja ülesannete ümberkorraldamine ning muutused hoolitsuses ja emotsionaalses läheduses. Eriti tundlikud on lapsed ja noorukid.

Pereteraapias käsitletakse peret kui süsteemi, mille ühe osa muutumine toob esile muutuse kogu süsteemis. Pereterapeut aitab ravitavas süsteemis kutsuda esile muutuse, mis võib toimuda perekonnaliikmete käitumises, emotsionaalses või psüühilises seisundis, suhetes või perekonna üldises toimimises.

Hea teada

 • Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud.
 • Parimate tulemuste saavutamiseks kaasatakse teraapiasse tihti kõik olulised lähedased.
 • Esmalt soovitame pereteraapiasse pöörduda lastel koos vanematega või lähedastel pereliikmetel koos.
 • Püsivate muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia tervikuna. Vajalike kordade arv sõltub püstitatud eesmärgist ja võib varieeruda ühest korrast nädalas kuni ühe korrani kuu-kahe jooksul.
Teraapia hind 90 €
Teraapia kestus 90 minutit
Aega broneerima
 • Triin-Ketlin SiskaTriin-Ketlin Siska
 • Karin LättKarin Lätt

Triin-Ketlin Siska

Psühholoog, pereterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut (lapsehoolduspuhkusel)
Spetsialistist lähemalt »
 • Grete SiimutGrete Siimut

Grete Siimut

Kunstiterapeut Spetsialistist lähemalt »

Individuaalne kunstiteraapia

Ootame kliente alates 7.eluaastast.

Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi- terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.

Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:

 • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu
 • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel
 • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Visuaalkunstiteraapia on üks loovteraapia suundadest. See on teraapia vorm, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahendites kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest.

Kellele kunstiteraapiat soovitame?

 • Sobib erinevatele klientidele väikelastest kuni eakate inimesteni
 • Soovitame lastele, kellel on õpiraskused, emotsionaalsed ja/või käitumuslikud probleemid
 • Sobib noortele ja täiskasvanutele, kes kannatavad pikaajalise stressi ja läbipõlemise all
 • Meeleoluhäirete puhul
 • Toetamaks krooniliste haigustega toimetulekul
 • Kohanemisraskuste ja enesehinnangu languse puhul
 • Emotsioonide/mõtete teadvustamiseks elumuutustega toimetulekul
 • Soovitame ka Alzheimeri tõve või muu dementsuse vormi puhul

Mida on hea teada kunstiteraapia kohta?

 • Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming
 • Ei eelda kogemust kunstiga tegelemisel, joonistamisoskust
 • Toetab spontaanset eneseväljendust
 • Terapeut ei diagnoosi klienti kunstitöö põhjal: kunst on kliendi looming ja terapeut on kaasteeline, kes aitab mõista kliendi sisemaailma
Teraapia hind 50 €
Teraapia kestus 60 minutit
Aega broneerima